Required *

Pole jest wymagane

 

Ksi?gowo?? Online
panel klienta

tekst alternatywny

Biuro rachunkowe Online

Witaj na stronie internetowej Tax Assistance

 

Tax Assistance jest oglnopolskim biurem rachunkowym. Obs?ugujemy podmioty o ka?dym profilu dzia?alno?ci i formie prawnej. Naszymi Klientami s? zarwno sp?ki prawa handlowego, jak te? ma?e jednoosobowe firmy opodatkowane w sposb zrycza?towany.


Tax Assistance jest nowoczesn? firm?, ktra w komunikacji i obs?udze Klientw u?ywa najnowocze?niejszych rozwi?za? dost?pnych w Polsce.

 

Tax Assistance oferuje kompleksow? obs?ug? rachunkowo-ksi?gow? przedsi?biorstw, na ktr? sk?adaj? si?: obs?uga ksi?gowa, obs?uga kadrowo p?acowa i us?ugi doradcze. Reprezentujemy naszych klientw w urz?dach, sporz?dzamy miesi?czne deklaracje podatkowe, sporz?dzamy deklaracje wst?pne, ostateczne z tytu?u podatku dochodowego i deklaracje do GUS.

Ksi?gowo?? Online

Tekst alternatywny

Ksi?gowo?? online - Sprawd? jakie to proste

Oferujemy klientom nowoczesne us?ugi ksi?gowe jakich oczekuj? ??cz?c do?wiadczenie w obs?udze ksi?gowej z najnowszymi technologiami do zarz?dzania i dost?pu do danych online.

tekst alternatywny

Masz pytania?

Tekst alternatywny

Masz pytania dotycz?ce ksi?gowo?ci - Sprawd? nasz? baz? wiedzy

W naszej bazie wiedzy znajdziesz odpowiedzi na najcz??ciej zadawane pytania. Dowiesz si? jak dzia?amy. Na co mo?esz liczy? i jak mo?e uk?ada? si? nasza wsp?praca.

tekst alternatywny