Ksi?gowo?? Online

sprawd? jakie to proste

tekst alternatywny

Ksi?gowo?? Online

panel klienta

tekst alternatywny

Masz pytania?

Sprawd? nasz? baz? wiedzy.

1. Jaka jest procedura podpisania umowy?
Na podany przez Ciebie adres email przesy?amy komplet dokumentw. Nale?y je wydrukowa? (koniecznie w 2 egzemplarzach), zapozna? si? z tre?ci?, podpisa? i podstemplowa? oraz przekaza? kurierowi. Kurier przyje?d?a w dogodnym dla Ciebie terminie na nasz koszt. Nast?pnie dostarcza on dokumenty do siedziby Tax Assistance i ju? mo?emy rozpoczyna? wsp?prac?. Przyj?ta przez nas procedura ma na celu zapewni? Tobie jak najwi?ksz? wygod? i uproszczenie formalno?ci.

2. Gdzie jest siedziba Tax Assistance?
Fizycznie siedziba Tax Assistance znajduje si? w Opolu, jednak dzia?amy na terenie ca?ego kraju.

3. Dlaczego w Opolu?
Poniewa? wi?kszo?? osb zwi?zanych z projektem Tax Assistance wywodzi si? z tego regionu. Jednocze?nie w Opolu s? ni?sze ceny wynajmu lokali i ni?sze koszty pracownicze. Dzi?ki temu mo?emy zaproponowa? bardziej atrakcyjne warunki ni? inne biura rachunkowe.

4. Biuro rachunkowe powinno by? w miejscowo?ci/blisko klienta?
Je?li chcesz traci? czas i pieni?dze na przywo?enie dokumentw do biura to tak. Jednak dost?pne obecnie rozwi?zania techniczne pozwalaj? na za?atwienie wi?kszo?ci spraw przez internet (przesy?anie bie??cych dokumentw) oraz telefon (konsultacje, wyja?nienie w?tpliwo?ci). W konsekwencji tego mo?emy zaproponowa? bardziej atrakcyjne warunki finansowe ni? inne biura rachunkowe. Pozwala to nawet na podwjne oszcz?dno?ci nie musisz nigdzie doje?d?a? oraz masz ni?sz? cen?!

5. Czy to bezpieczne?
Oczywi?cie -przy zastrze?eniu, ?e zachowuje si? podstawowe zasady bezpiecze?stwa, np. korzysta z bezpiecznej poczty elektronicznej Dodatkowo wszystkie dane przechowywane s? na naszych wewn?trznych serwerach. Przyznasz ?e to wystarczaj?ce zabezpieczenia, prawda?

6. Ilu klientw obs?ugujecie?
Tax Assistance i sp?ki z ni? powi?zane obs?uguj? kilkudziesi?ciu klientw. Obecnie jeste?my na etapie dynamicznego rozwoju i nie jeste?my w stanie poda? dok?adnej liczby, poniewa? zmienia si? ona praktycznie codziennie.

7. Dlaczego mam si? zdecydowa? na was?
Przede wszystkim dlatego ?e jeste?my rzetelni ,solidni i nie b?dziesz mia? z nami problemw komunikacyjnych. Rwnie? dlatego ?e obs?ugujemy firmy przez internet co znacznie usprawnia wsp?prac?, skraca czas przep?ywu dokumentw i obni?a koszty. Dzi?ki temu mo?emy robi? to tanio, a Ty oszcz?dzasz i to podwjnie: nie musisz nigdzie doje?d?a? oraz masz ni?sz? cen?!
Poza tym Tax Assistance zgodnie z obowi?zuj?cym prawem posiada certyfikat uprawniaj?cy do us?ugowego prowadzenia ksi?g rachunkowych, a nasi pracownicy stale podnosz? swoje kwalifikacje, by po uzyskaniu odpowiedniego wykszta?cenia i do?wiadczenia rwnie? wyst?pi? o przyznanie takich uprawnie?. Dzi?ki temu mo?emy stale podwy?sza? jako?? naszych us?ug.
Jeszcze jednym istotnym faktem jest to, ?e posiadamy rwnie? wymagane dla takich firm jak nasza ubezpieczenie, ktre pozwala Klientowi nie martwi? si? b??dami z naszej strony i chroni go przed nimi.

8. Co proponujecie?
Proponujemy zaj?cie si? obs?ug? ksi?gow? Twojej firmy. Zrobimy to solidnie i tanio.

9. Czy cena us?ugi zmienia si? w czasie.
To zale?y od tego czy zmieni si? u Ciebie forma rozliczania, ilo?? dokumentw ksi?gowych, liczba pracownikw lub zakres dodatkowych us?ug. Je?eli te liczby wzrosn? lub nast?pi przej?cie na wy?sz? form? rozliczania (RYCZA?T ? PKPiR ? PE?NA KSI?GOWO??) -, cena b?dzie wy?sza. Je?li si? zmniejsz? - cena b?dzie mniejsza. Je?li nic si? nie zmieni to i cena pozostanie na tym samym poziomie. Przyznasz ?e to uczciwa propozycja. Prawda?

10. Jaka jest cena? Ile si? p?aci?
Na cen? wp?ywa kilka istotnych czynnikw. Przede wszystkim forma prowadzonej dzia?alno?ci i rodzaj wybranej formy rozliczania oraz ilo?? dokumentw ksi?gowych. Poza tym liczba ewentualnych pracownikw oraz us?ugi dodatkowe, z ktrych chcia?by? skorzysta?. Przybli?on? kwot? obs?ugi mo?na obliczy? w menu Cennik.

11. Je?li b?d? mia? jakie? pytania o ksi?gowo?? co wtedy?
W ramach umowy z Tax Assistance dostajesz godzin? konsultacji z teleDoradc? gratis. Masz rwnie? mo?liwo?? skorzystania z us?ugi dodatkowej teleDoradca, ktra zapewni konsultacje bez limitu godzin.

12. Nie mam skanera.
Pomy?leli?my rwnie? o takiej ewentualno?ci. Przy podpisaniu umowy wsp?pracy masz mo?liwo?? skorzystania z promocji pt. Skaner za z?otwk? Jest to fabrycznie nowe urz?dzenie, ktre otrzymasz na zawsze.

13. Nie mam faksu.
Nie stanowi to wi?kszego problemu - wystarczy raz, dwa razy na miesi?c skorzysta? z us?ugi na poczcie lub pj?? do znajomej firmy. Mo?na rwnie? skorzysta? z promocji Skaner za z?otwk? i wtedy fax nie b?dzie wcale potrzebny.

14. Nie mam Internetu
Nie musisz posiada? swojego ??cza. Wystarczy raz, dwa razy na miesi?c skorzysta? z Internet cafe lub pj?? do znajomego. Warto jednak pomy?le? o dost?pie do Internetu - to ?rd?o potencjalnych Klientw, mo?liwo?? atrakcyjnego zaprezentowania im swojej oferty oraz umo?liwienie szerszego kontaktu z Twoj? firm?. Mo?na rwnie? korzysta? z wielu innych rozwi?za?, takich jak m. in. wsp?praca z nami pozwalaj?ca na obni?enie kosztw prowadzenia dzia?alno?ci.

15. Kiedy si? p?aci?
Standardowo p?atno?? za nasze us?ugi nale?y regulowa? do 5-go dnia ka?dego miesi?ca. Na specjalne ?yczenie Klienta mo?emy te? umwi? si? indywidualnie.

16. Czy mog? odes?a? dokumenty/umow? o prowadzenie ksi?gowo?ci poczt??
Nie ma potrzeby aby? odsy?a? dokumenty poczt?. Kuriera wysy?amy na nasz koszt, wystarczy tylko, ?e uzgodnimy dogodny dla Ciebie termin odbioru podpisanych dokumentw.

17. Jak mam przesy?a? dokumenty ksi?gowe?
Filozofi? naszego dzia?ania jest maksymalne uproszczenie naszej wsp?pracy. Dlatego preferujemy przesy?anie dokumentw w formie elektronicznej lub poczt?, albo kurierem. Dzi?ki temu oszcz?dzasz czas oraz pieni?dze i mo?e zaj?? si? swoim biznesem.

18. Czy umowa zawarta z biurem rachunkowym Tax Assistance mo?e dotyczy? tylko jednego obszaru dzia?a? ksi?gowych lub kadrowo-p?acowych?
Oczywi?cie. Umowa mo?e by? sporz?dzona i podpisana na okre?lone czynno?ci.

19. Czy biuro rachunkowe Tax Assistance mo?e reprezentowa? mnie, czy moj? firm? przed Urz?dem Skarbowym i ZUS?
Oczywi?cie. W ramach udzielonego nam przez Ciebie pe?nomocnictwa podpisanego przy rozpocz?ciu wsp?pracy.

20. Czy musz? dostarcza? dokumenty do biura osobi?cie?
Nie, nie musisz. Filozofi? naszego dzia?ania jest maksymalne uproszczenie naszej wsp?pracy. Dlatego preferujemy przesy?anie dokumentw w formie elektronicznej lub poczt?, albo kurierem. Dzi?ki temu oszcz?dzasz czas oraz pieni?dze i mo?e zaj?? si? swoim biznesem.

21. Czy mo?na upowa?ni? biuro rachunkowe do wystawiania faktur VAT w naszym imieniu?
Tak. Na podstawie zapisu w umowie i sporz?dzeniu upowa?nienia do wystawiania faktur VAT w imieniu na rzecz podatnika.

22. Czy wasze biuro ma licencj??
Oczywi?cie zgodnie z wymogami prawa ka?de biuro rachunkowe mo?e dzia?a? tylko i wy??cznie posiadaj?c certyfikat uprawniaj?cy do us?ugowego prowadzenia ksi?g rachunkowych. Tax Assistance rwnie? posiada taki certyfikat. Ponadto nasi pracownicy stale podnosz? swoje kwalifikacje, by po uzyskaniu odpowiedniego wykszta?cenia i do?wiadczenia rwnie? wyst?pi? o przyznanie takich uprawnie?. Dzi?ki temu mo?emy stale podwy?sza? jako?? naszych us?ug.

23. Jakie macie do?wiadczenie?
Osoby zwi?zane z projektem Tax Assistance od kilkunastu lat zajmuj? si? zawodowo ksi?gowo?ci?, a od kilku lat prowadz? biuro rachunkowe obs?uguj?c kilkudziesi?ciu Klientw oraz zatrudniaj?c osoby z wieloletnim do?wiadczeniem pracy w ksi?gowo?ci, pracy w Urz?dach Skarbowych i organach Kontroli Skarbowej z terenu ca?ego kraju.

22. Czy wy?lecie za mnie deklaracje?
W oparciu o pe?nomocnictwo podpisane przy nawi?zaniu wsp?pracy przekazujemy w Twoim imieniu wszystkie deklaracje podatkowe, Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych, sprawozdania G?wnego Urz?du Statystycznego, jak rwnie? kontaktujemy si? w Twoim imieniu z powy?szymi Urz?dami.

24. Jaki jest zakres odpowiedzialno?ci biura za b??dy w sztuce?
Ka?de biuro rachunkowe w ramach prowadzonej dzia?alno?ci jest obowi?zane zgodnie z ustaw? do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci za b??dy w sztuce. My rwnie? posiadamy wymagane dla takich firm jak nasza ubezpieczenie, ktre pozwala Klientowi nie martwi? si? b??dami z naszej strony i chroni go przed nimi.

25. Jaki jest termin przekazywania dokumentw do biura?
Zgodnie z zapisami w umowie o wsp?pracy do 14 dni po otrzymaniu dokumentw i najp?niej do 5 dnia nast?pnego miesi?ca za miesi?c poprzedni.

26. Czy s? jakie? konsekwencje przekroczenia terminu przekazania do was dokumentw?
Zgodnie z zapisami w umowie o wsp?pracy mo?emy rozwi?za? umow? w terminie 5 dni, w przypadku stwierdzenia nierzetelno?ci i nieterminowo?ci w przekazywaniu do biura dokumentw ksi?gowych, jednak przed takim ostatecznym rozwi?zaniem staramy si? wypracowa? wsplne stanowisko w sprawie terminowo?ci przekazywania dokumentw.

27. Jak szybko biuro ksi?guje dokumenty?
Dokumenty ksi?gowane s? na bie??co, jak tylko otrzymamy od klienta

28. Czy biuro udost?pni mi dane i dokumenty przez Internet, np. uzyskanie kopii faktur, zestawienie przychodw i kosztw, abym mg? sprawdzi? co? w dowolnej chwili i nie czeka? na odpowied? swojej ksi?gowej kilka dni?
Wszystkie zestawienia, dowody wp?at, sporz?dzone deklaracje s? do pobrania z ze strefy klienta online. Umieszczamy tam rwnie? sprawozdania, informacje czy dokumenty sporz?dzone na ?yczenie Klienta.

29. Czy b?d? mia? dost?p do raportw z informacjami potrzebnymi do zarz?dzania?
W strefie klienta online umieszczamy sprawozdania, informacje czy dokumenty sporz?dzone na ?yczenie Klienta.

30. Czy mo?na liczy? na doradztwo? Jakiego rodzaju doradztwo jest w cenie?
Tak oczywi?cie - w ramach umowy z Tax Assistance dostajesz godzin? konsultacji z teleDoradc? gratis. Masz rwnie? mo?liwo?? skorzystania z us?ugi dodatkowej teleDoradca, ktra zapewni konsultacje bez limitu godzin

31. Czy mo?na liczy? na optymalizacj? podatkw i podpowied? co wpisa? na fakturze, aby na przyk?ad zaliczy? j? do kosztw uzyskania przychodw?
Tak. W ramach naszych us?ug pomagamy Klientom w optymalizacji kosztw prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej w ramach obowi?zuj?cego prawa podatkowego.

32. W jaki sposb biuro u?atwi mi bie??ce zarz?dzanie p?atno?ciami za faktury? Czy b?dzie prowadzi? mi plan p?atno?ci z list? nieop?aconych faktur? Czy b?d? mie? wgl?d na bie??co czy tylko raz w miesi?cu?
Masz mo?liwo?? skorzystania z takiej us?ugi dodatkowej - poprowadzimy wtedy rozrachunki z dostawcami i odbiorcami oraz sporz?dzimy odpowiednie raporty okresowe zgodnie z wymaganiami Klienta.

33. Czy b?d? musia? samodzielnie kopiowa? sobie faktury przed przekazaniem do biura lub prowadzi? rwnoleg?y rejestr p?atno?ci?
W przypadku skorzystania z takiej us?ugi dodatkowej poprowadzimy Klientowi rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, sporz?dzimy odpowiednie raporty okresowe zgodnie z wymaganiami Klienta, poinformujemy o p?atno?ciach przed up?ywem ich terminu, jak rwnie? o przeterminowanych i okresie przeterminowania.

34. Mamy ju? biuro rachunkowe ktre nas obs?uguje.
To bardzo dobrze. Oznacza to, ?e zdajesz sobie spraw? z korzy?ci jakie niesie takie rozwi?zanie. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby przenie?? swoj? ksi?gowo?? do Tax Assistance, p?aci? mniej i mc korzysta? z atrakcyjnych us?ug dodatkowych i promocji.

35. Jak przenie?? do was swoj? ksi?gowo??? Kto si? tym zajmie?
Po podpisaniu umowy o wsp?pracy na ?yczenie Klienta zajmiemy si? pozyskaniem dokumentw z poprzedniego Biura Rachunkowego. Klient nie jest po?rednikiem w komunikacji mi?dzy nami a jego poprzednim biurem. To w naszym interesie jest, aby otrzyma? wszystkie dokumenty, poniewa? przejmujemy odpowiedzialno?? za Twoje ksi?gi. Przekazanie dokumentw odbywa si? sprawnie bez wp?ywu na bie??ce prowadzenie dzia?alno?ci Klienta i jego rozliczenia podatkowo-rachunkowe. Klient rwnie? nie musi samodzielnie dokonywa? ?adnych zmian w urz?dach. Robimy to w jego imieniu.

36. Czy biuro obni?y mi koszty je?li np. dokumenty sprzeda?y prze?lesz mu elektronicznie?
Oczywi?cie, jako ?e jest to wpisane w filozofi? dzia?ania Tax Assistance i uwzgl?dnione ju? w cenie us?ugi.
Je?li interesuje Cie dodatkowe obni?enie kosztw to zapraszamy do skorzystania z promocji Minus 30% przez 6 miesi?cy dla nowych Klientw.

^ Top