Masz pytania - FAQ

sprawd? nasze odpowiedzi

tekst alternatywny

Ksi?gowo?? Online

panel klienta

tekst alternatywny

Dlaczego tym kana?em?

Plusy i przewagi ksi?gowo?ci online

Internetowe Konto Klienta umo?liwia:

 • Wysy?anie dokumentw do zaksi?gowania w postaci elektronicznej (skany)
 • Opisywanie dokumentw skanowanych kluczowymi atrybutami - w celu ich ?atwiejszego wyszukiwania i ??czenia skanw z dokumentami ju? zaksi?gowanymi (podgl?d ksi?gowania i skanu w jednym miejscu)
 • Wgl?d do listy dokumentw zaksi?gowanych przez biuro, mo?liwo?ci wyszukiwania niezb?dnych informacji o dokumentach wed?ug dowolnych kryteriw (data, typ dokumentu, kontrahent, kwota, itd.)
 • Mo?liwo?ci wprowadzania notatek do dokumentw informacji do ksi?gowo?ci
 • Bie??cy podgl?d raportw i ewidencji ksi?gowych takich jak ksi??ka przychodw i rozchodw, obroty kont oraz raporty indywidualne tworzone na zlecenie klienta przez biuro rachunkowe
 • Podgl?d naliczonych podatkw i ZUS do zap?aty dost?p do informacji bie??cych i historycznych, inteligentny kalkulator odsetek, mo?liwo?ci prowadzenia notatek i spraw zwi?zanych z rozliczeniami urz?dowymi
 • Otrzymywanie automatycznych powiadomie? o najwa?niejszych terminach i zadaniach dla klienta dostarczeniu dokumentw do biura, p?atno?ci podatkw, sporz?dzeniu remanentu rocznego itd.
 • Sprawn? komunikacja z biurem lista spraw wymagaj?cych wyja?nienia sporz?dzeniu remanentu rocznego itd.
 • Sprawn? komunikacja z biurem lista spraw wymagaj?cych wyja?nienia z informacj? o terminie, stronie odpowiedzialnej, przebiegiem sprawy
 • Podgl?d kluczowych parametrw podatkowych firmy dost?pnych na karcie klienta, informacja o obs?uguj?cych urz?dach skarbowych i ZUS z numerami kont
 • Mo?liwo?? za??czania aktualnych wersji dokumentw rejestrowych w postaci elektronicznej ?atwy dost?p dla pracownikw klienta i biura rachunkowego
tekst alternatywny
^ Top