Masz pytania - FAQ

sprawd? nasze odpowiedzi

tekst alternatywny

Ksi?gowo?? Online

panel klienta

tekst alternatywny

Ksi?gowo?? Online

Sprawd? jakie to proste!

Oferujemy klientom nowoczesne us?ugi ksi?gowe jakich oczekuj? ??cz?c do?wiadczenie w obs?udze ksi?gowej z najnowszymi technologiami do zarz?dzania i dost?pu do danych online.


W ramach dost?pu online do eBiura Klient otrzymuje :

  • Mo?liwo?? wysy?ania dokumentw do zaksi?gowania w postaci elektronicznej (skany)
  • Wgl?d do listy dokumentw zaksi?gowanych przez biuro, mo?liwo?ci wyszukiwania niezb?dnych informacji o dokumentach wed?ug dowolnych kryteriw (data, typ dokumentu, kontrahent, kwota, itd.)
  • Podgl?d naliczonych podatkw i ZUS do zap?aty dost?p do informacji bie??cych i historycznych, inteligentny kalkulator odsetek, mo?liwo?ci prowadzenia notatek i spraw zwi?zanych z rozliczeniami urz?dowymi
  • Mo?liwo?? otrzymywanie automatycznych powiadomie? SMS i e-mail o najwa?niejszych terminach i zadaniach dla klienta dostarczeniu dokumentw do biura, p?atno?ci podatkw, sporz?dzeniu remanentu rocznego itd. Informacja o Urz?dach Skarbowych i ZUS Klienta, numery kont bankowych, automatycznie wype?niane druki przeleww

tekst alternatywny
^ Top