Masz pytania - FAQ

sprawd? nasze odpowiedzi

tekst alternatywny

Ksi?gowo?? Online

panel klienta

tekst alternatywny


Ksi?ga Przychodw i Rozchodw ( zasady oglne)

Podatkowa Ksi?ga Przychodw i Rozchodw przeznaczona jest dla osb fizycznych, ktrych przychody w ci?gu roku podatkowego nie przekroczy?y  1.200.000,00 EURO w przeliczeniu na z?otwki, maj? one mo?liwo?? op?acania podatku dochodowego na zasadach oglnych lub wg stawki podatku liniowego.
Maj? mo?liwo?? wyboru zwolnienia z podatku od towarw i us?ug (VAT).

W ofercie Tax Assistance znajdziesz:

 • prowadzenie ksi?gi przychodw i rozchodw
 • prowadzenie ewidencji VAT: zakupw, sprzeda?y w tym ewidencjonowanie transakcji unijnych;
 • prowadzenie ewidencji danych pojazdw wykorzystywanych do celw s?u?bowych, rachunkw zwi?zanych z
 • eksploatacj? pojazdw oraz ewidencji przebiegu pojazdw;
 • prowadzenie ewidencji ?rodkw trwa?ych oraz warto?ci niematerialnych i prawnych , a tak?e prowadzenie ewidencji
 • wyposa?enia i remanentw;
 • prowadzenie kartoteki kontrahentw oraz wsplnikw
 • obs?uga wynagrodze?: ewidencja osobowa, umw cywilnoprawnych oraz umw o prac?; wystawianie rachunkw
 • do umw cywilnoprawnych oraz wyp?at
 • naliczanie, wydruk deklaracji skarbowych (wraz z niezb?dnymi za??cznikami): VAT-7, VAT-7K, VAT-7D,VAT-UE,
 • PIT-11, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40, PIT-4R, PIT-28, PIT-8AR;
 • sporz?dzanie deklaracji ZUS (DRA, RCA, RZA, RMUA)
 • monitorowanie nale?no?ci
 • oferta dodatkowa
 • sporz?dzanie raportw i zestawie? wed?ug indywidualnych potrzeb
 • obs?uga przeleww bankowych

eBiuro:

 • daje mo?liwo?? podgl?du post?pw prac w systemie poprzez przegl?dark? internetow?
 • dost?p do danych do przeleww do US i ZUS oraz podstawowe dane zwi?zane z przychodami, kosztami, dochodami, podatkami
 • mo?liwo?? sta?ego, 24h na dob?, podgl?du prac z zwi?zanych z ksi?gowaniem dokumentw
 • wysy?anie mailem oraz SMS przypomnie? o datach i kwotach op?at US i ZUS
 • mo?liwo?? zadnia pyta? do ksi?gowego obs?uguj?cego firm? z poziomu przegl?darki internetowej, z ustaleniem daty, do ktrej ma by? udzielona odpowied?

eBiuro+:

 • eDokumenty
 • eWyci?gi

tekst alternatywny
^ Top